กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.PDF
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560.PDF
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม.pdf
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557.PDF
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554.pdf
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF
21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561.PDF
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550.pdf
20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553.pdf
23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา...pdf