4.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา.pdf
คู่มือการบริหารกิจการนักเรียน.pdf
คู่มือกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ.pdf
คู่มือบริหารกลุ่มงานบริหารทั้วไป.pdf
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ .pdf