รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf
timelineการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้ม.pdf
ข้อมูลครูจำแนกตามกลุ่มสาระและวุฒิการศึก.pdf
ครูและบุคลากรดีเด่น วันครู ปี ๒๕๖๓ น้ำปลีก.pdf
คำสั่งโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา.pdf
รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้ม.pdf
แบบรายงานผลการบริหารกลุ่มงานบุคคลครูแหว.pdf
ประกาศโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ตุลา 62.pdf