การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ITA.doc 47.pdf
045 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ฉบับจริง).pdf
ITA.doc 48 .pdf
มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
042มาตรการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
เจตจำนง-ไทย2562.pdf