หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคลโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา.pdf
การประเมินและเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย.pdf
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน.pdf
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา.pdf
การย้าย.pdf
การลา.pdf
การเลื่อนเงินเดือน.pdf
คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการย้าย.pdf
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560.pdf
มาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง คร มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.pdf