มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

คู่มือมาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ (1).pdf